0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Уважаеми членове на АФБ,

С огромно удоволствие Ви уведомяваме, че е коригирано неправомерното лишаване от правото за кандидатстване за европейска професионална карта (European Professional Card) по определена професия – „Физиотерапевт“ на специалистите завършили „Кинезитерапия“. Този успех е постигнат благодарение на съвместните действия на Асоциация на физиотерапевтите в България и ръководството на Национална спортна академия „Васил Левски“, София.

Европейската професионална карта е електронна алтернатива на съществуващите процедури по удостоверяване  и признаване на професионални права в страните от ЕС и е съгласно Регламент (ЕС) 2015/983. Според него  за пет професии (медицински сестри, фармацевти, физиотерапевти, планински водачи и агенти на недвижими имоти) се въвежда такава карта, тъй като избраните професии отговарят на изискванията по член 4а, параграф 7 от Директива 2005/36/ЕО. 

Тя улеснява мобилността на физиотерапевти в и от други страни членки на ЕС и съгласно Наредбата за условията и реда за издаването ѝ (ПМС №36/17.02.2017), компетентният орган за „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ и „кинезитерапевт“ е министърът на здравеопазването. 

Процедурата за кандидатстване и издаване на европейска професионална карта по определена професия се извършва по електронен път, подробности можете да намерите  в сайта на Националния център за информация и документация (НАЦИД):  https://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=24  и на официалния уебсайт на Европейския съюз: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_bg.html