0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на физиотерапевтите в България“ (АФБ), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, т. 5 от устава свиква редовно общо събрание на 16.12.2023 г. в 14 ч. в Пловдив, хотел „Йегерхоф“, с адрес: ж.к. Тракия, ул. Съединение № 2, при следния дневен ред:

  1. отчет на дейността на АФБ за периода 2019 – 2023 г.;
  2. приемане на годишен финансов отчет;
  3. приемане на нов устав на АФБ;
  4. избор на ръководство на АФБ;
  5. избор на контролно-етична комисия;
  6. разни.

При липса на необходимия кворум в обявения час общото събрание се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място, при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и делегати да се явят. Материалите по дневния ред за справки и сведения по тях са налични в офиса на асоциацията всеки ден от 9 до 17 ч., както и на интернет страницата на асоциацията.

Свикването на общото събрание е обявено в държавен вестник бр. 91/ 31.10.23 г.