0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Асоциацията на физиотерапевтите в България е демократично, независимо и самоуправляващо се сдружение с нестопанска цел. АФБ има статут на юридическо лице, регистрирано по реда и при условията на действащото законодателство.

АФБ е основана на 22.03.1991 г. като АКРБ и през 1994 г. получава съдебна регистрация. АФБ е приета като редовен член на Световната конфедерация по физикална терапия (WCPT) през 1994 г. От 1997 година АФБ е асоцииран член на федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) към конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Асоциацията обединява кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България с цел да стимулира и подкрепя общите им усилия за развитието на професията в практичен и научен аспект. Да поддържа висок обществен и професионален престиж и да насърчава творческата активност на своите членове.

АФБ осъществява контакти с държавни и неправителствени институции и защитава професионалните интереси на членовете си.

Ръководен орган на Асоциацията е Управителния съвет, който се избира от висшия орган на АФБ – Общото събрание.

УС се състои от 9 /девет/ души, които се избират от Общото събрание. УС е с мандат 4 години и работи на обществени начала.

Асоциацията има клонове на териториален принцип:

Западен със седалище гр. София

Източен със седалище гр. Варна

Северен със седалище гр. Плевен

Южен със седалище гр. Пловдив

Партньори