0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Дейност и развитие на Асоциацията през годините

–  През 1954 г. в София се учредява колегиум на методистите по лечебна физкултура. В края на 1963 г. той прераства в Научно дружество по спортна медицина и лечебна физкултура.

– През 1990 г. в гр. Пловдив се учредява Съюзът на кинезитерапевтите в България. Избрано е ръководство с председател доц. Любчо Спасов. През 1999 г. в с. Баня, Пловдивско, на редовен конгрес е избрано ново ръководство на Съюза на кинезитерапевтите с председател проф. Ив. Петков.

– През 1990 се учредява Независимият съюз на рехабилитаторите в България с председател Ив. Саздов.

– През 2006 г. в гр. София се проведе редовен конгрес на Съюза на кинезитерапевтите в България. Избра се ново ръководство с председател Елена Ковачева – магистър кинезитерапевт.

– По инициатива на доц. Л. Венова и със сътрудничеството на Ив. Саздов на 21 март 1991 г. в София се проведе Учредително събрание на Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България (АКРБ), в което се сляха Независимият съюз на рехабилитаторите в България и Съюзът на кинезитерапевтите в България. На това събрание доц. Людмила Венова и Иван Саздов са избрани за съпредседатели на АКРБ.

– През април 1991 г. съпредседателите участват в изработването на Наредба № 5 за условията и реда за упражняване на частна практика от кинезитерапевти.

– През юли 1991 г. на 11 конгрес на World Physiotherapy в Лондон е представена официалната кандидатура на АКРБ за членство в World Physiotherapy и в Световна Физиотерапия – Европейски регион (World Physiotherapy, Europe Region).

– През юни 1992 г. в гр. Банкя се проведе Първият редовен конгрес на АКРБ с международно участие. Делегатското събрание приема Устав, Етични принципи и Програма на АКРБ, съобразена с Устава и Етичните принципи на World Physiotherapy и World Physiotherapy – Europe Region. Избрано е Централно ръководство на АКРБ и първите съпредседатели са доц. Людмила Венова и Иван Саздов.
1992-2000 АКРБ активно участва във всички делегатски събрания на World Physiotherapy и Европейският регион на World Physiotherapy.

– През 1993 г. се поставя началото на програма „Близнаци” с Датската асоциация на физикалните терапевти. Същата година се обсъжда професионалният статут на кинезитерапевтите в две заседания на Парламентарната комисия по здравеопазване.

– През 1994 г. се свиква извънредно Делегатско събрание за промени в Устава, избор на Централно ръководство. Избрани са съпредседатели – доц. Людмила Венова и Ценка Пантева. Официалната регистрация на АКРБ в съда е през м. март 1994 г.

– Юли 1995 г. – на 12-ия конгрес на World Physiotherapy във Вашингтон, САЩ – Делегатското събрание приема АКРБ за редовен член на World Physiotherapy .

– Юни 1995 г., първи курс по MacKenzie в София.

– Юни 1996 г., Лион, Франция, АКРБ е одобрена за асоцииран член на Постоянния координационен комитет на физиотерапевтите в Европейския съюз (SLCP).

– Юни 1998 г. – втори курс по MacKenzie в София.

– През юни 1998 г. в София се провежда Втори конгрес на АКРБ с международно участие, посветен на 50-ата годишнина от основаването на Катедра по кинезитерапия в НСА „В. Левски”.

– Май 1999 г. – АКРБ участва в 13-ия конгрес на World Physiotherapy в Йокохама, Япония (Л. Венова).

– През 2000 г. Централното ръководство взема решение за отпечатване на списание „Кинезитерапия и рехабилитация” с главен редактор доц. Видьо Василев Желев, заместник-председател на АКРБ.

– Юни 2001 в София се проведе Третият редовен конгрес на АКРБ. Избрано е Централно ръководство и съпредседатели доц. Л. Венова и Ц. Пантева.

– Отпечатан е и първият брой на списанието „Кинезитерапия и рехабилитация” – 1.2001. В него са публикувани: Определение на кинезитерапията, 10 години АКРБ, 50 години World Physiotherapy , Проект „Близнаци” и др. научни статии.

– През 2001 г. се отпечатва първият брой на списание “Кинезитерапия”, орган на Съюза на кинезитерапевтите в България.

– Юни 2004 г. в София се проведе Четвъртият редовен конгрес на АКРБ. Избрано е ръководство и съпредседатели: проф. Видьо Василев Желев и Ценка Пантева.

– Октомври 2007 г. в София – Пети редовен конгрес на АКРБ. Избрано е Централно ръководство и съпредседатели: проф. Видьо Василев Желев и Ценка Пантева.

– През май 2010 г. в гр. Берлин, Германия, се проведе изборен конгрес на World Physiotherapy – Europe region. Участваха 33 страни, членове на World Physiotherapy – Europe region. Български делегати бяха проф. В. Желев и Ц. Пантева.

– През този период са проведени десетки квалификационни курсове по физиотерапия от лицензирани преподаватели от WCPT и български специалисти. Проведени са курсове по:

MacKenzie метод, Лимфен дренаж, Кардио-респираторна физиотерапия, Кинезотейпинг, проприоцептивно нервно-мускулно улесняване, мобилизация по Мълиган, мекотъканни мобилизации и др. За всеки проведен курс АКРБ издава сертификат за завършен курс на обучение.

– В Световна Физиотерапия (World Physiotherapy) може да членува само една професионална организация от дадена страна. От България член на World Physiotherapy е Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България. Само тя има право да участва в световните конгреси на World Physiotherapy, да получава програми, да ползва лицензирани чуждестранни преподаватели за провеждане на курсове за квалификация, да издава сертификат за работа в страните-членки на World Physiotherapy и World Physiotherapy – Europe region, т.е. да представлява професията в World Physiotherapy и World Physiotherapy – Europe region. Затова Съюзът на кинезитерапевтите в България на редовен конгрес през май 2008 г. в София прекрати дейността си, за да премине в Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България.

На 10-12 юни 2011 г. в НСА „Васил Левски” под патронажа на проф. Лъчезар Димитров се проведе Шести национален конгрес и 20-годишен юбилей на Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България.
Министър-председателят на Република България г-н Бойко Борисов на 10 юни, петък, в 15.00 часа, 2011 г. откри официално Шестия национален конгрес и 20- годишния юбилей на Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България. Той обяви, че кинезитерапевтите, медицинските рехабилитатори ерготерапевти и рехабилитаторите ще бъдат вписани в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) – 2011 в единична група 2264 – физиотерапевти, и статутът им ще се определи според Европейските нормативи и изисквания. Въпрос, който в продължение на 40 години не е решен.

Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов каза, че е направена първата крачка за уреждане на статута на професията – включването й в НКПД -2011 според Международната стандартна класификация на професиите, 2008 г. (Internatio¬nal Standard Classification of Occupations, 2008 – ISCO-O8) в единична група 2264 – физиотерапевт. Следват стандартите, правото кой къде и как да работи.
Ректорът на НСА „Васил Левски” проф. Лъчезар Димитров каза, че от 40- годишната одисея на кинезитерапевтите 12 години той и неговите сътрудници са решавали постоянно възникващи изкуствено създавани проблеми, които са във вреда на професията, пациентите и държавата.
Почетни гости на конгреса бяха: проф. Ema Stokes – вицепрезидент на WCPT; г-н Johnny Kuhr – вицепрезидент на ER-WCPT; г-жа Слава Златанова – представител на ФСЗ на КНСБ; проф. Ангел Джамбазовски – Македония; Чл. кор. проф. д-р Вл. Овчаров и проф. д-р А. Божилова-Пастирова – Медицински университет; доц. Пенчо Гешев – зам.-ректор по учебната работа на НСА „Васил Левски“; доц. Николай Изов – декан на факултет „Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация” на НСА „Васил Левски”; проф. д-р Ивет Колева-Йошинова – МУ, гр. Плевен; проф. д-р Иван Топузов – ЮЗУ „Н. Рилски”, и др.

 

На 12 юни, неделя 2011 г., се състоя общо делегатско събрание. То реши:

1. Името на професионалната организация да се промени в „Асоциация на физиотерапевтите в България” – АФБ. Тя да се състои от кинезитерапевти, медицински рехабилитатори ерготерапевти и рехабилитатори.
2. Името на списанието да се промени във „Физиотерапия”.
3. Избра централно ръководство със съпредседатели: проф. Видьо Василев Желев и cm. преподавател Ценка Димова Пантева.

С Решение№5/15.07.2011 на Софийски градски съд името се променя.
Така всички кинезитерапевти, рехабилитатори и рехабилитатори ерготерапевти, които членуват в АФБ, стават равноправни членове на World Physiotherapy и World Physiotherapy – Europe region.
Изпратено е писмо от Министъра на здравеопазването д-р Ст. Константинов до г-н Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика с копие до: проф. Ваньо Митев – Ректор на МУ – София, проф. Стоян Тонев – Началник на ВМА, доц. Мария Коцева – Председател на националния статистически институт, проф. Сергей Игнатов – Министър на образованието, младежта и науката, проф. Ив. Панайотов – Председател на националната агенция за оценяване и акредитация, че „целесъобразно използването на професията физиотерапевт на английското понятие Pyhsioterapist на единична група 2264, тъй като физиотерапевтът в другите държави не е лекар със специалност „физикална и рехабилитационна медицина”.
Следва заповед на Министър Тотю Младенов № РД 01-533/30.06.2011 „наименованието на единична група 2264 физиотераписти” да се заменя с „физиотерапевти”.
В единична група 2264 бяха включени: 5001 – рехабилитатор, 6004 – кинезитерапевт, 6005 – медицински рехабилитатор ерготерапевт.

Професионалната организация (АКРБ/АФБ) иска прякото прилагане на Международната квалификация на професиите и длъжностите – ISCO-08, каквато е и заповедта на Министър Тотю Младенов (№ РД 01- SI 4/12.07.2010). В единична група 2264 – физиотерапевти длъжностите /рехабилитатор, кинезитерапевт и медицински рехабилитатор ерготерапевт да се наименоват физиотерпевт с определен образователен код – 5001 професионален бакалавър 6002 – бакалавър и 7003 – магистър.
Налага се утвърждаването на професията по Световните и Европейски стандарти да се осъществи от министър Десислава Атанасова и натоварения със задачата зам. Министър д-р Минчо Вичев. Предубежденията на д-р Вичев и лобисткия кръг около него от лекари по физикална и рехабилитационна медицина (д-р Кирил Панайотов, д-р Т. Ангелова, д-р Л. Веселинова, доц. д-р А.Алексиев), членове на АФРМ, доц. д-р Ив. Чавдаров, д-р Е. Милошев формираха по свой начин статута на професията физиотерапевт в пълно противоречие на Световните и Европейски стандарти и в нарушение на заповедта на Министър Тотю Младенов за прякото прилагане на ISCO-08.

По предложение на д-р Минчо Вичев подписано от главния секретар на M3, а не от Министър Д. Атанасова до Министъра на труда и социалната политика се издаде заповед РД 01.1002/19.12.2012 г. в която наименованието на единична група 2264 „физиотерапевти без обективно основание се променя във „физиотерапист”, като в единичната група се добавя „нова длъжност” 6007 – физиотерапист.
И в страните от третия свят наименованието на професията е физиотерапевт и е утвърдена по Световните стандарти, а в България, член на Европейския съюз, професионалната организация (Асоциация на физиотерапевтите в България – АФБ) член на Световната конфедерация и Европейския й регион не може да притежава истинското си наименование – физиотерапевт, защото ще се обидят някои от лекарите по физикална и рехабилитационна медицина, които искат да работят по български стандарти утвърдени преди 10 ноември 1989 г., когато рехабилитаторите и кинезитерапевтите са изпълнителски кадри, по съветски образец.

За първи път от 65 години не се обръща никакво внимание на писма изпратени от професионалната организация (АФБ) за корекция на грубите професионални нарушения до МТСП д-р Хасан Адемов и министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева (вх. № 92-325/06.06.2013; вх. № 15-00-102/06.06.2012). Нарушено е правото на диалог.
АФБ смята, че това са груби нарушения на правата на професията – физиотерапевт, а забавянето на приемане на Единни държавни изисквания, регулация на професията, професионални компетенции застрашават правата на професията.

Световна Физиотерапия (World Physiotherapy)

Специалистите по физиотерапия от цял свят преди 60 години се обединяват в професионална организация, наречена Световна конфедерация по физикална терапия (WCPT), която вече е с ново наименование, а именно – Световна Физиотерапия (World Physiotherapy).

 

Независимо от различните наименования на професията в Европа (кранкенгимнастик, кинезитерапевт, рехабилитатор, медицински рехабилитатор ерготерапевт и др.) и различното ниво на образование: колежанско (специалист, професионален бакалавър) или университетско (бакалавър, магистър), всички те са физиотерапевти, а професията е физиотерапия.

 

– По инициатива на Кралското дружество на физиотерапевтите през 1948 г. в Лондон се организира среща, на която за първи път се поставя въпросът за Конфедерация.

– През лятото на 1948 г. представители на 19 организации от 15 страни се срещат в Лондон и решават, че има нужда от международна организация на физиотерапевтите. През 1949 г. е разработен въпросник и е раздаден на всички участници от Лондонската среща. Създаден е временен комитет под председателството на г-ца Милдред Елсон (Mildred Elson) от САЩ. В нейна памет на всеки 4 години се дава награда „Милдред Елсон” за нейния принос в създаването на Световната конфедерация по физикална терапия (The World Confederation for Physical Therapy – WCPT) позната вече като “Световна Физиотерапия” ( World Physiotherapy ).

–  Учредителното събрание на се провежда на 08.09.1951 г. в Копенхаген, Дания, в 10 часа, събота.
Представени са делегати от 14 страни с председател, преводач, организатор и 120 физиотерапевти участници като наблюдатели.
Единадесетте членове, основатели на World Physiotherapy , са: Австрия, Канада, Дания, Финландия, Великобритания, Нова Зеландия, Норвегия, Южна Африка, Швеция, САЩ и Западна Германия, които представляват 40 000 физиотерапевти от цял свят (Сандра Мерсер Мор, 2001).

–  Милдред Елсон от САЩ е определена за първия президент на World Physiotherapy (1951-1956).

– Първият конгрес на World Physiotherapy се провежда през 1953 г. във Великобритания. Участват 25 страни.

– През 50-те години се създават връзки със СЗО и през 1958 г. се установява консултативен статус в УНИЦЕФ. През 1959 г. са разработени етичните принципи.В сътрудничество със СЗО са организирани курсове за учители по физиотерапия и е създаден терминологичен речник.

– През 1978 година се формира първата подгрупа – Международна федерация на мануалните терапевти.

– През 80-те години е въведена наградата „Милдред Елсон”.

– През 1995 г. се формира Международната федерация на частно практикуващите физиотерапевти, а през 1999 г. Международната асоциация на физиотерапевтите по акупунктура и Международната организация на физиотерапевтите по женското и детското здраве.
Утвърдени са изискванията за образователното ниво „бакалавърчастната практика и професионалната автономия.

В “Световна Физиотерапия” членуват над 101 страни с 300 000 физиотерапевти:

Европа – 38 организации с над 150 000 физиотерапевти.
Азия, Западен Пасифик- 15 организации с около 48 000 физиотерапевти.
Африка – 13 организации с около 4500 физиотерапевти.
Северна Америка, Кариби – 10 организации с 55 000 физиотерапевти.
Южна Америка – 8 организации с 6000 физиотерапевти.

– В 61 от страните са представени образователни програми чрез World Physiotherapy. Разработени са над 1199 образователни програми. 40 от 61 образователни програми са на ниво университетска степен.

Бивши президенти на World Physiotherapy 1951-2007:

1. Miss М. Elson,  USA  1951-1956
2. Miss G. Griffin,  Great Britain  1957-1959
3. Miss R. Agersnap, Denmark 1960-1965
4. Miss G. Park, New Zealand 1967-1970
5. Miss D. Moore, Canada 1970-1974
6. Mr E. Michels, USA 1975-1982
7. Miss M. List, Germany 1982-1988
8. Mr B. Davey, Australia 1988-1991
9. Mr A. Fernando, Canada 1991-1995
10. Mr D. Teager, UK 1995-1999
11. Mrs S. Mercer Moore ,Australia 1999-2007
12. Marilyn Moflat, САЩ 2007-2015