0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Уважаеми колеги,


Изпълнителният комитет на Европейския регион на организацията Световна физиотерапия прие представители от България за член на постоянна и тематична работни групи с мандат 2022-2024 г.

За член на работна група по образователните въпроси е избрана Любомира Найденова Саздова (https://www.erwcpt.eu/activities_for_mos_members_area/education_matters_wg), а за член на тематична група по мускулноскелетни проблеми Борислав Чонгов (https://www.erwcpt.eu/activities_for_mos_members_area/eu_matters_wg).


Работните групи изпълняват редица дейности, включително и консултативни органи към Изпълнителния комитет, участват в разработването и актуализирането на редица официални документи на ER – WP, съдействат за промоция на професията сред други организации, подпомагат признаването на национално ниво с цел стимулиране на високо качество в обучението, практиката и изследванията по физиотерапия.